Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Stará Voda 

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Voda (dále jen obec) jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.
Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad, nebo auditor (auditorská společnost).
 

3. Organizační struktura

Obec Stará Voda:
STAROSTA
- zastupuje obec navenek
- vykonává pravomoc rady obce
 
MÍSTOSTAROSTA
- zastupuje starostu
 
ZASTUPITELSTVO OBCE
- má 7 členů
 
FINANČNÍ VÝBOR
- má 3 členy
 
KONTROLNÍ VÝBOR
- má 3 členy
 
Obecní úřad Stará Voda:
STAROSTA
MÍSTOSTAROSTA
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
KNIHOVNICE
 
 

4. Kontaktní spojení

 
 
 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad
503 51 Stará Voda 68
 
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad
503 51 Stará Voda 68
 

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 18:00 - 20:00 (zimní čas)
Pondělí 19:00 - 21:00 (letní čas)
 
 

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 495 499 484
Starosta: 737 847 674
Místostarosta: 773 616 020
 
 

4.6 Adresa internetové stránky

www.staravodahk.cz
 
 

4.8 Další elektronické adresy

datová schránka: vxqa6tx
 
 

5 Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 1080817399/0800, Česká spořitelna Chlumec nad Cidlinou
platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách
 
 

6 IČO

00269590