Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Stará Voda 

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Voda (dále jen obec) jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.
Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad, nebo auditor (auditorská společnost).
 

3. Organizační struktura

Obec Stará Voda:
STAROSTA
- zastupuje obec navenek
- vykonává pravomoc rady obce
 
MÍSTOSTAROSTA
- zastupuje starostu
 
ZASTUPITELSTVO OBCE
- má 7 členů
 
FINANČNÍ VÝBOR
- má 3 členy
 
KONTROLNÍ VÝBOR
- má 3 členy
 
Obecní úřad Stará Voda:
STAROSTA
MÍSTOSTAROSTA
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
KNIHOVNICE
 
 

4. Kontaktní spojení

 
 
 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad
503 51 Stará Voda 68
 
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad
503 51 Stará Voda 68
 

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 18:00 - 20:00 (zimní čas)
Pondělí 19:00 - 21:00 (letní čas)
 
 

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad: 495 499 484
Starosta: 737 847 674
Místostarosta: 773 616 020
 
 

4.6 Adresa internetové stránky

www.staravodahk.cz
 
 

4.8 Další elektronické adresy

datová schránka: vxqa6tx
 
 

5 Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 1080817399/0800, Česká spořitelna Chlumec nad Cidlinou
platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách
 
 

6 IČO

00269590
 
 

7 DIČ

obec Stará Voda není plátcem DPH
 
 

8 Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet 

 
 

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se ovažuje žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená e-mailem nebo do datové schránky.
 
 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úřadních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu.
Elektronické podněty je třeba adresovat na e-mailovou adresu obce nebo do datové schránky obce.
Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.)
 
 

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
- proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu
 
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:
- proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno - srov. § 109 a násl. daňového řádu
 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala - srov. § 16 a násl.  SvInf
 
- proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf
 
 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 
 

14 Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 
 
 

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce - viz Vyhlášky a nařízení
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
 
 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 
 

15 Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 
 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.
 
 

16 Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

 

16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.