Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Stará Voda 

2. Důvod a způsob založení

Obec Stará Voda (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávná jednotka v souladu se zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů. Obec je tvořena územním celkem, který je vymezen hranicí území obce.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec Stará Voda:
STAROSTA
- zastupuje obec navenek
- vykonává pravomoc rady obce
 
MÍSTOSTAROSTA
- zastupuje starostu
 
ZASTUPITELSTVO OBCE
- má 7 členů
 
FINANČNÍ VÝBOR
- má 3 členy
 
KONTROLNÍ VÝBOR
- má 3 členy
 
Obecní úřad Stará Voda:
STAROSTA
MÍSTOSTAROSTA
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
KNIHOVNICE